AFPALINGEN

Bij de aankoop of verkoop van een perceel is het belangrijk dat de perceelsgrenzen eenduidig vastliggen. Zo worden onnodige discussies tussen aanpalende eigenaars vermeden.

Om de perceelsgrenzen vast te leggen dient u beroep te doen op een beëdigd landmeter-expert. Enkel en alleen hij mag deze taak uitvoeren en de bijbehorende documenten opstellen.

Na de opmaak van het Proces-Verbaal van Afpaling worden de grenspunten gematerialiseerd op het terrein door middel van grenspalen.


SOORTEN AFPALINGEN

Afpaling in der minne

Op gezamenlijk initiatief en met gedeelde kosten kunnen 2 eigenaars een beëdigd landmeter-expert aanstellen, die op onafhankelijke en deskundige wijze de grens tussen hun eigendommen zal bepalen.

Gerechtelijke afpaling

Wanneer er geen afpaling in der minne mogelijk is, dan heeft iedere partij het recht om de afpaling te eisen. Via een verzoek bij de vrederechter, wordt dan een beëdigd landmeter-expert aangesteld om de afpaling uit te voeren.