MUUROVERNAME

WAT IS EEN GEMENE MUUR ?

Een gemene muur is de muur die op de grens staat tussen 2 eigendommen en aan de beide eigenaars toebehoort in mede-eigendom.
Dit betekent dat beide eigenaars niet eigenaar zijn van elk de helft die zich aan hun zijde staat, maar samen eigenaar zijn van de ganse muur.
Zo kunnen zij bijvoorbeeld niet op eigen initiatief de muur voor de helft afbreken. Wel kunnen zij van de ganse dikte gebruik maken, op enkele centimeters na, om er constructies in te laten steunen.
De gemene muur kan zowel een tuinmuur zijn tussen de beide eigendommen, ofwel een muur tussen 2 aanpalende gebouwen.


DE RECHTEN VAN DE EIGENAARS

De beide eigenaars kunnen van de ganse dikte van de muur gebruik maken, op 54 mm na, om er balken in te laten steunen. Gaat de andere buur later ook op die plaats een balk plaatsen, dan mag hij de eerste balk tot de helft van de muur inkorten.

Elk van de beide eigenaars mag de gemene muur hoger optrekken mits dit te doen op zijn kosten en mits het onderhoud te dragen van dat deel.

Elke eigenaar kan de muur gebruiken volgens de gewone bestemming ervan. Bijvoorbeeld er nagels in aanbrengen, reclamepanelen plaatsen op het vlak langs zijn zijde, …

Geen nabuur mag in de gemene muur een holte maken of daartegen een werk aanbrengen of doen steunen, zonder toestemming van de andere nabuur of, indien deze weigert, zonder door deskundigen de middelen te hebben doen bepalen die nodig zijn om te voorkomen dat door het nieuwe werk aan de rechten van de andere nabuur afbreuk wordt gedaan. (B.W. art 662)

De overnemer van een gemene muur heeft niet het recht gebruik te maken van een schoorsteen die in de muur aanwezig is.


HOE ONTSTAAT EEN GEMENE MUUR ?

Een gemene muur kan op 4 manieren ontstaan :

   • door overeenkomst tussen de beide eigenaars
   • door op gemene kosten en gepaard op de grens een muur te bouwen
   • door een gedwongen verkoop of overname
   • door verjaring

HET BEWIJS VAN GEMEENHEID

Er bestaat het wettelijk vermoeden dat muren die op de grens staan tussen 2 eigendommen, gemeen zijn.
Indien dit een muur betreft tussen 2 gebouwen is er het vermoeden dat de muur gemeen is tot het minst verheven dak. Onder het maaiveld is dat tot het diepste gemene gebruik.
Voor een muur tussen een niet bebouwd terrein en een gebouw bestaat dat vermoeden van gemeenheid niet.

Het bewijs kan geleverd worden door een geregistreerd document of door de verjaring.


DE MUUROVERNAME

Elke eigenaar van een perceel dat paalt aan een muur heeft het recht om die muur geheel of ten dele gemeen te maken. Daarbij moet hij een vergoeding betalen ter waarde van de helft van dat deel dat hij gemeen wil maken. Die vergoeding wordt berekend op basis van de bouwwaarde, inclusief de funderingen en de grondwerken daarvoor nodig, maar verminderd met een factor voor de sleet.

Indien de muur volledig op de eigendom staat van de overlater, dan dient de overnemer ook de helft van de grond waarop de muur staat over te nemen.

De muurovername moet ter registratie worden aangeboden. Hiervoor is geen tussenkomst van een notaris nodig.

Bij de opmaak van de stukken is de medewerking van een landmeter-expert wettelijk verplicht zodra er ook maar enig plannetje aan te pas komt.